• WÓZKI WIDŁOWE

  Welcome to your WÓZKI WIDŁOWE

  1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

  2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

  3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

  4. Dozorem technicznym nazywamy:

  5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

  6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

  7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

  8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

  9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

  10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę, gdy:

  11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

  12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

  13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

  14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

  15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

Comments are closed.