Inne usługi

Safety.

Oferujemy również:
·         opracowanie instrukcji BHP;
·         ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
·         przygotowanie do próbnej ewakuacji;
·        szkolenia ppoż (przeciw pożarowe) , zaopatrzenie w artykuły BHP i Ppoż;
·         doradztwo w zakresie zasad BHP i obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej;
·         prowadzenie dochodzeń powypadkowych i dokumentacji z tym związanej;
·         opracowywanie instrukcji stanowiskowych obsługi maszyn i urządzeń w zakresie BHP;
·         przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych, okresowych dla osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno - biurowych oraz zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
·         sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy;
·         współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i Państwową Strażą Pożarną
·         czynności wchodzące w zakres obowiązków służby BHP wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 Nasza firma prowadzi też szkolenia o tematyce:
·         prace na wysokości,
·         bezpieczne usuwanie azbestu,
·         czas pracy kierowców,